Bestyrelsens årsberetning for 2010

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Ninna Weiss, Vinderup, Boye Bruhn, Sevel og Kurt Guldbæk, Vinderup.
Desuden blev Jens Nymose og Gunnar Hallum, begge fra Herrup, valgt til suppleanter.
Det konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt d. 14. april, hvor der var genvalg til alle poster, som det kan ses i Arkiv Nyt og på foreningens nye hjemmeside www.vinderup-egnshistorie.dk.

…..……….

Ud over konstitueringen har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, det er et par færre en året før og et udtryk for et roligt år.

Der er dog grund til at fremhæve vort bestyrelsesmøde 2. juni, hvor Ole Nielsen, direktør for Holstebro Museum, deltog. Som det er bekendt, kører vort lokale arkiv med underskud, da de kommunale tilskud ikke følger med pris- og lønudviklingen.
På dette møde bad Ole Nielsen foreningen om et tilskud på 20.000 kr til driften af Arkivet. Bestyrelsen fremhævede på mødet, at vi ikke finder det rigtigt, at en privat forening skal betale for, hvad der er en kommunal forpligtigelse. Ligeledes gjorde vi gældende, at foreningen i forvejen støtter Arkivet med gaver i form af inventar og udstyr, der fra 2007 til og med 2010 er blevet til 100.000 kr.
Som det ser ud, er den eneste mulighed for besparelser at nedsætte Bodils timetal, alle andre steder er der skåret til benet (som politikerne siger). Det vil betyde, at Arkivets åbningstid vil blive beskåret og at nogle ting ikke vil blive gjort.
For at undgå det blev vi på mødet enige om, at foreningen for 2010 ekstraordinært vil yde et tilskud på op til 20.000kr.

I år og fremover vil vi forsøge at udgive en lokalhistorisk årbog. Hvis vi kan sælge annoncer eller på anden vis få finansieret udgivelsen, vil der være et overskud, som kan bruges til støtte for arkivets drift!
Vi har til formålet lavet et redaktionsudvalg med interne og eksterne kræfter, som er i fuld gang med at forberede udgivelsen. Der kræves jo nogle artikler og her er vi i kontakt med flere lokale kræfter samt folk, der på anden vis har tilknytning til vort område.
Det er vores plan, at bogen skal udkomme i november, så den kan komme med i julehandelen!

Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling, der kommer til at omhandle landbrugets udvikling (eller afvikling) her på egnen. Vi mødes nogle onsdag formiddage eller mandag aftener og finder materialer, lavede plancher og alt det andet, der skal til. Den nye udstilling bliver indviet om nogle uger, helt præcis lørdag d. 9. april om formiddagen, hvor vi håber at se rigtig mange. Den vil kunne ses frem til omkring jul.

Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2010 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt med et sidetal fra 16-20.
2010 blev også året, hvor Arkivets hjemmeside blev en del af Holstebro Museums hjemmeside. Dette falder jo godt i tråd med, at Arkivet jo er en del af Museet. Internetadressen er stadig den gamle www.arkivet-vinderup.dk.

Til gengæld har foreningen nu fået sin egen hjemmeside, der kan ses på www.vinderup-egnshistorie.dk. Mange af tingene her er fra den gamle hjemmeside fra Arkivet.

Og så vil jeg da lige nævne, at vi for første gang i den tid jeg kan huske har haft brug for at indkalde en suppleant. Børge blev nogle måneder afløst af Jens Nymose fra Herrup.

********