HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

2/3 kl.9:30 - 12.
Kursus i slægtsforskning

5/3 kl.19.00.
Generalforsamling

9/3 kl.9:30 - 12.
Kursus i slægtsforskning

23/3 kl.9:30 - 12.
Kursus i slægtsforskning

30/3 kl.9:30 - 12.
Kursus i slægtsforskning

31/3 kl.10 - 11.30.
Fra avlsgård til driftig stationsby, Ved Ninna og Helge Weis. Fortælleformiddag på Arkivet

23/4 kl.18.00.
Rundvisning på Det eventyrlige loft, Holstebro Museum, ved museumsdirektør Ingeborg Svennevig.

28/5 kl.19-22.
Alsangsaften

12/9 kl.8 - 18.
Endagsudflugt til Sønderjylland

Referat fra generalforsamlingen d. 7.3.2019 i Vinderup Egnshistoriske Forening

Formand Laila Nørgaard ønskede velkommen til de 27 medlemmer, der var mødt frem, og mødet blev apropos dagens vejrsituation indledt med "Blæsten går frisk over Limfjordens vande".

Ifølge Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og stemmetællere. Holger Hedegaard valgtes til ordstyrer, Bodil Møller og Bente Dalsgaard som stemmetællere. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2018 v. formanden. På det konstituerende møde d.22.3.18 blev bestyrelsens poster fordelt således: Laila Nørgaard - formand, Flemming Bjerregaard Johansen - næstformand, Erik Mitens - kasserer, Mette Elmholdt - sekretær. Menige medlemmer Kurt Guldbæk og Lars Frederiksen. Fra 1. juli indtrådte Ditte H. Hansen i bestyrelsen, som dermed blev fuldtallig.
- Genvalgte suppleanter var Henrik Sigaard og Svend Faarkrog, genvalgte revisorer Gustav Lind og Erik Christensen .
- Årbogsudvalget har bestået af Kurt Guldbæk og Flemming Bjerregaard fra bestyrelsen samt Bente Dalsgaard, Henrik Sigaard, Harry Klith og Jens Johannesen.

Formanden efterspurgte mulig hjælp fra foreningens medlemmer til ad hoc-udvalg, se nærmere under pkt. 8. - Det tager naturligt nok tid, før nye medlemmer af en bestyrelse er introduceret, men de to nyvalgte er heldigvis meget engagerede i arbejdet og bidrager med meget nyt .... dejligt!
- Privatlivspolitik er udarbejdet og lagt på hjemmesiden.
- Arkivbygningen ejes af Holstebro Kommune, og da det påhviler den at vedligeholde bygningen udvendigt, er kommunen gentagne gange blevet gjort opmærksom på behovet for renovering af tag og murværk. Tilstandsrapport med pristilbud foreligger fra håndværker. Det vil fremdeles være et fokusemne.
- Foreningens økonomi balancerer så vidt, og vi forventer ikke noget overskud i nær fremtid.

Fortælleformiddage er tænkt som det lidt uformelle arrangement med fortælling, snak, kaffe og rundstykker. Vi har haft to fine og velbesøgte sådanne med henholdsvis Leif Novrup i april om originaler på egnen (se årbogen) og i september Axel Nørgaard om hans liv og hans år som leder og ejer af virksomheden Priess. Dette møde måtte flyttes til Hotellet på grund af stor forhåndsinteresse.

Aftenforedrag på Rydhave Slot om slottets historie med efterskolelærer Allan Juul d. 1. november var godt besøgt og en hyggelig og stemningsfuld aften. Afslutning i Kantinen med kaffe og sange - dette faldt sammen med Syng Dansk ugen.
Meget hyggeligt og stemningsfuldt var det også på
julemødet med Olga og Boye Bruun, der sørgede for at tilhørerne kom i det helt rette julehumør med film, sang, fortælling og konkurrence - en rigtig julestue!

Udflugter: På en dejlig sommeraften i juni var vi på landsbyvandring i Mogenstrup, godt ledet af Helmer Haagensen (se årbogen), og 2. september gik bussen til Kongernes Jelling, et nu "moderne" museum, hvor de senere nye udgravninger har forandret hidtidige historiske antagelser om Jelling. Undervejs fejrede vi Bodil Møllers 20 års jubilæum som Arkivleder. Holstebro Kommune havde bevilliget et økonomisk tilskud til foreningen, og det blev bl.a. anvendt til denne tur!

Årbogen. Efteråret stod i Realskolens tegn med dens 100 års førselsdagsfejring. Flere fra bestyrelsen havde nogle travle dage med både reception på skolen, til fest i Hallerne samt salg af årbøger! Selve Årbogsreceptionen på Arkivet var rykket frem, så bogen kunne blive færdig til jubilæet, og det var et håb, at vi havde opnået et mersalg af årbøgerne (med artikler fra Realskolen) og havde derfor fået trykt ekstra. Salget blev desværre mindre end forventet, så det må vi bare tage til efterretning. Et ekstra salgsfremstød havde vi sidste søndag før jul i SuperBrugsens indgangsparti.

I januar 2019 blev der afholdt en Skrive Work-Shop med Bodil Grove Christensen fra Danske Slægtsforskere i Skive. Hun medbragte gode input og værktøjer til at komme i gang med at skrive egne eller familiens erindringer. Fint fremmøde og god succes også ud fra mange tilbagemeldinger.

Hyggeaftenerne har været mere besøgte, så det er planen at fortsætte med dem.

I løbet af året har der således været 14 arrangementer samt holdt ca. 10 bestyrelsesmøder.

Til slut rettede formanden en stor tak til arkivar Bodil Møller for det gode samarbejde og for den fine og forbilledlige måde, Arkivet bliver ledet og passet på.

Forsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

3) Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet. Bodil Møller indledte med mindeord om nyligt afdøde æresmedlem i foreningen, Anna Mikkelsen, Sevel, gift med ligeledes æresmedlem Johannes Mikkelsen. Anna var en søster til BK Hofmannsen, fra hvem Arkivet tidligere har modtaget en meget stor mængde materialer. Bodil fremhævede bl.a. Annas utrættelige iver for at andre skulle have det godt, hun både bagte og serverede frokost og kaffe, bl.a. til Torben Skov d. 17.6.1998, daværende museumsdirektør på Holstebro Museum. Forsamlingen mindedes Anna med et øjebliks stilhed.
Bodil Møller berettede om dagbøgerne fra Kristian Nyboe med stor historisk værdi, da de strækker sig over en periode med to verdenskrige. Nyboe har f.eks. beskrevet, hvordan han gik rundt og besøgte folk og skrev dem op til folketælling i 1916, og vi fik en smagsprøve på hans beretning. Harry Klith er i gang med at overføre dagbøgerne til elektronisk opbevaring.
- Bodil Groves 52 spørgsmål ligger klar til uddeling, de kan også fås elektronisk ved at sende mail til Bodil Møller. Hun lægger desuden materiale til søgeanvisnng på Arkiv.dk.
Endelig fortalte Bodil, at der har været 57.665 søgninger på vores egen hjemmeside, bl.a. over 600 søgninger på et billede fra Vinderup Anlægs legeplads og på et konfirmationsbillede fra Sevel! Bodil afsluttede med at takke Egnshistorisk Forening for gaver og hjælp til hylder.

4) Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren. Kasserer Erik Mitens fremlagde det reviderede regnskab for 2018 og gennemgik indtægter og udgifter. Egenkapitalen udgjorde pr 31.12.18 740.731kr, og årets resultat var et lille minus på 560,19 kr. Indtægter kommer især fra kontingenter og salg af årbøger; der er dog ikke planer om at hæve priserne her på. Der er en nedgang i salg af årbøger, og der har været øgede omkostninger ved opsætning og trykning, så der må søges en balance fremover; heldigvis har vi stadig arven til foreningen. Vi vil gerne anvende penge på aktiviteter, der kommer foreningens medlemmer til gode, så som møder og ture.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent for 2019. Foreslået uændret 100 kr for enkeltmedlemmer, 150 for husstand. Godkendt.

6) Indkomne forslag - ingen.

7) Valg: På valg til bestyrelsen er: Laila Nørgaard, Erik Mitens og Lars Novrup Frederiksen. Erik Mitens og Lars Novrup Frederiksen modtager desværre ikke genvalg. Valg af to suppleanter. Valg af to revisorer.

Laila Nørgaard blev genvalgt, nyvalgt til bestyrelsen blev Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen. Der var genvalg til begge suppleanter: Henrik Sigaard og Svend Faarkrog og genvalg til begge revisorer: Gustav Lind og Erik Christensen.

8) Eventuelt. Laila Nørgaard kom her ind på bestyrelsens tidligere nævnte tanker om ad hoc- udvalg. Der blev konkret forespurgt om hjælp til at 1) lave kaffe/ smøre rundstykker til Fortælleformiddage, 2) krydre ArkivNyt med små indslag, 3) hjælp til bustur/udflugt forberedelse. Der var lagt sedler på bordene, hvor man kunne skrive sig på. Formanden understregede, at det vil naturligvis aldrig være mere bindende, end at man kan sige nej til en aktuel forespørgsel. Der vil også altid være mindst et bestyrelsesmedlem med ind over opgaven.
- Livshistorieemner vil blive koblet til fremtidige Hyggeaftner.
- Sedler lå på bordene til at melde sig på aftenbusturen d. 9.5 til Bruunshåb gl. Papfabrik.
- Opfordring til at studere Bodil Møllers fine plancheudstilling om foreningens 50-årige historie.

På spørgsmål om, hvor de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra, og hvordan den geografiske "spredning" af bestyrelsesmedlemmer nu vil blive, kunne Gert Thorsen berette, at han er "gammel" Vinderupdreng født i Søndergade og bor i Vinderup. Kristian Jørgen Larsen fortalte, at han er født ved Sevel Kalkværk, har boet i Ejsing i mange år, nu i Vinderup og via arbejdet som elektriker godt kendt i hele den gamle Vinderup kommune.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved mødet og kunne erklære generalforsamlingen for gennemført.

Referent Mette Elmholdt