MINIARKIBAS
Vinderup Egnshistoriske Arkiv har nu fået "Miniarkibas".
Gå til Arkivets hjemmeside og tryk på 'SØG I ARKIBAS' i menuen foroven!


HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

18/8 kl.16-18.
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møg...
Se alle møderne her.

19/8 kl.11-14.
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møg...
Se alle møderne her.

Vedtægter for Vinderup Egnshistorieske Forening

 1. Foreningens navn er: Vinderup Egnshistoriske Forening
      a) Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune
 2. Foreningens formål er:
      a) At virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed.
      b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro
          Museum.
 3. Foreningens virkeområde er den tidligere Vinderup Kommune.
 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
      a) Bestyrelsen vælges for 2 Ã¥r ad gangen, sÃ¥ledes at i Ã¥r med lige Ã¥rstal vælges 4 medlemmer og i
          Ã¥r med ulige Ã¥rstal 3 medlemmer.
      b) Der vælges 2 suppleanter, der skiftevis er pÃ¥ valg hvert andet Ã¥r.
      c) Der vælges 2 revisorer, der skiftevis er pÃ¥ valg hvert andet Ã¥r.
      d) Genvalg kan finde sted.
      e) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
      f) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nÃ¥r mindst 4 medlemmer er til stede.
      g) Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
          afgørende.
 5. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
      a) Den ordinære generalforsamling holdes i marts eller april mÃ¥ned og indkaldes med mindst 14
          dages varsel.
      b) Forslag, der ønskes behandlet pÃ¥ generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse
          skriftlig tilstilles bestyrelsen.
      c) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
      d) Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal og skriftlig afstemning skal finde sted sÃ¥fremt et
          medlem fremsætter begæring herom.
      e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, nÃ¥r bestyrelsen finder anledning dertil eller nÃ¥r
          mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne.
 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 7. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, dog kun når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 8. Foreningens ophør kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum. Mindst det ene af disse møder indkaldes med formål at videreføre eller opløse foreningen.
 9. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler efter generalforsamlingens nærmere beslutning overlades til historisk/kulturelt formål i foreningens virkeområde.

  Foreningens vedtægter er første gang vedtaget på generalforsamlingen d. 9.10 1974.
  Vedtægter ændret 20.10 1976, 26.10 1983, 23.10 1985, 5.11 1997 og 23.3 2011.

  Vinderup d. 29/8 2011.