HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

Bestyrelsens beretning for 2019 ved generalforsamlingen d. 5. marts 2020 i Vinderup Egnshistoriske Forening

På generalforsamlingen d. 7. marts 2019 blev Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen valgt i stedet for Lars Novrup Frederiksen og Erik Mitens, der begge ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Laila Nørgaard, genvalg til suppleanter - Henrik Sigaard og Svend Faarkrog samt genvalg til revisorer - Gustav Lind og Erik Christensen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard, næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen, kasserer: Gert Ladegaard Thorsen, sekretær: Mette Elmholdt, menige medlemmer Kurt Guldbæk, Ditte H. Hansen og Kristian Jørgen Larsen.
- Årbogsudvalget har bestået af Kurt Guldbæk og Flemming Bjerregaard fra bestyrelsen samt Bente Dalsgaard, Henrik Sigaard, Harry Klith og Jens Johannesen - udvalget blev i efteråret udvidet med endnu et medlem, Erna Jensen, dette for at tage højde for kommende udskiftninger i udvalget.

Foreningens formål er at virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed, hvilket må siges at være fuldt ud indfriet i dette jubilæumsår.
Vi har haft tre aftenforedrag med så mange tilhørere, at alle stole var i brug.
De to journalister Jens Peder Østergaard og Jacob Thorup fortalte om de tyske flygtninge under 2. verdenskrig med udgangspunkt i deres bog, Mein lieber Kristian. Journalist og fotograf Joan Laurbjerg og Sten Don fra Skive Folkeblad leverede en gribende fortælling på julemødet - om Eneboeren Guf, og endelig havde vores eget bestyrelsesmedlem Flemming Bjerregård Johansen samlet stof til et spændende stykke historie om Handbjerg.
I efteråret inviterede Biblioteket til et samarbejde om fortællingen ”Fra Avlsgård til driftig stationsby” af Ninna og Helge Weis, mange måtte gå forgæves denne aften, da der ikke måtte lukkes flere ind i salen. Derfor gentages dette her på Arkivet til en fortælleformiddag den 31. marts.
Hyggeaften i oktober var med Sara Strandby og ”pigerne i de gule regnfrakker”, de samlede gode historier rundt om i den gamle Vinderup Kommune, Vinderup Stories.
På mødet i januar fortalte Arkivleder Bodil om hjemmesiden Arkiv.dk og om Arkibas, som er registreringsprogrammet til det, der indleveres på lokalarkiverne. Begge Hyggeaftener var rigtig godt besøgte. 2
Fortælleformiddagen i april handlede om mennesker og hændelser, med lokale fortællere, Hans Kurt Hansen og Ejnar Skovmose.
Lokalt var det bestemt også i efteråret, da Foreningens 50 års fødselsdag blev festligholdt d. 9. oktober med bl.a. indslag fra tidligere formænd. En virkelig dejlig dag!
Fejringen fortsatte til årbogsreceptionen med taler, gaver og udnævnelse af nye æresmedlemmer – Karen Lindholdt og Kurt Guldbæk.
Gaver til foreningen var bl.a. en slipsenål fra ”Vinderup Kommune” og en stor pengegave fra Aksel Nørgaard – 50.000 kr.
To spændende udflugter blev det også til, den første i foråret til Brunshåb Papirfabrik syd for Viborg, og den sidste dag i august drog vi til den dejlige Limfjordsø Mors. Vi besøgte ikke mindre end tre museer, Dueholm Kloster, Støberi Museet og Skarregård. Til disse ture har vi også i år modtaget tilskud fra Holstebro Kommune, Kultur og Fritid – beløbet var på 11.000 kr.
Tæller vi alle disse arrangementer sammen, kommer vi op på 11 i alt og 9 bestyrelsesmøder.

ArkivNyt udkommer to gange årligt til vores medlemmer, primært for at annoncere kommende arrangementer, men også gerne med lidt artikelstof.

Årbogsudvalget tager sig med stor dygtighed af årbogen. Det er et stort arbejde og flere har siddet i udvalget i flere år. Bente Dalsgaard har i år valgt at takke af; det er vi meget kede af, da du har sat et stort aftryk i udvalgsarbejdet, men vi har også fuld forståelse for din beslutning.
Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.

Vi er så småt begyndt at arbejde med en fremtidssikring af vores hjemmeside, det har hidtil været lagt i hænderne på kun en person, og det er nok lidt for sårbart.

Øvrige formål med Foreningen:
At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Museum!!!!
- Vi er blevet informeret om, at de Kulturhistoriske Museer ønsker at trække sig ud af dette samarbejde ved årets udgang.
Hvad betyder så det?
Vi er ikke fuldt ud klar over konsekvenserne, da vi blot har haft et enkelt møde med Ingeborg Svennevig (Direktør for Museerne) – der er planlagt nyt møde medio marts, hvor også chefen for Kunst- og Kulturudvalget deltager.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi beholder det tilskud på ca. 100.000, som vi har modtaget årligt siden kommunesammenlægningen. Det dækker på ingen måde de samlede udgifter ved at have en arkivleder ansat på nuværende vilkår (incl. forsikringer, pension, administration m.m.)
Vi har flere forskellige løsninger i spil! Det bliver helt sikkert nødvendigt med mange flere frivillige hænder, f.eks. til at registrere i Arkibas. Vi har en høj arkivstandard – takket være især Bodil – og den standard vil vi gerne beholde. Det var også den ånd, Vinderup Samlerforening byggede på.
Vi har en økonomi i nogenlunde balance, men vi må nok forvente øgede udgifter, såfremt vi selv kommer til at stå med alle driftsudgifter – det håber vi ikke, vi gør! 3

Efter at have oplæst årsberetningen takkede formanden Kurt Guldbæk for hans mangeårige virke i bestyrelsen, som han ikke har ønsket genvalg til. Både han og Bente Dalsgaard blev overrakt en symbolsk tak for deres arbejde.

Der fulgte nogle spørgsmål fra forsamlingen om ejerskab til arkivbygningen samt om kommunens tilskud. Holstebro kommune vil også fremover eje bygningen og stå for det udvendige vedligehold, foreningen står stadigvæk for det indvendige vedligehold.
Ligeledes ligger tilskuddet på ca. 110.000 kr til driften fast fra kommunens side. Nuværende driftsbudget ligger på ca. 170.000 kr. En af museumsdirektørens begrundelser for at ville opsige aftalen var bl.a. at stille de tre arkiver i Holstebro kommune mere ens; de har dog atid været drevet på vidt forskellig vis, set i et historisk perspektiv.

Formanden efterspurgte medlemmer, der kunne have lyst til at blive oplært i og derefter hjælpe med registrering i arkivet fremover, uanset hvordan forhandlingerne falder ud.

Forsamlingen tog årsberetningen til efterretning.